Präisser

Duerch d'Index-Tranche vum Abrëll 2022 ginn et nei Präisser ab dem 1. August 2022:

  • Individuell psychologesch Consultatioun (45-60 Minutten) ---------------------- 113€
  • Psychologesch Consultatioun an der Famill / Koppel (45-60 Minutten) --- 130€

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑