Pen to brain – Denks du nach, oder mools du schonn?

Nëmme wann ee sech e Bild vun der Realtiéit mëscht, kann een och eppes veränneren.

Déi individuell psychologesch Aarbecht am Kontext vun der Liewensberodung gëtt duerch d‘Konzept vum Pen to brain ergänzt, dat sech op d’Method vun der Neurographikbaséiert, erweidert mat zousätzlechen Entspanungsübungen.

Neurographik ass eng kreativ Transformatiounsmethod, mat därer Hëllef ënner anerem Denk- an Handlungsprozesser visualiséiert a verännert kënne ginn.

Duerch d’Zeechnen, mat Hëllef vu fléissende Linnen, einfache Formen an e bëssche Faarw, gëtt d’Gehir dozou ugereegt lieweg a kreativ Léisungen ze fannen. D’Neurographik bidd engem d’Méiglechkeet, op eng einfach an entspaante Manéier, Blockaden ze léisen a Virstellungen, Ziler a Wënsch ze formuléieren a verwierklechen. Engem säi Potential gëtt duerch den intuitiven, fräien a kreativen Ausdrock, onofhängeg vu Wieder a Konzepter, betount.

Wat kann Neurographik?

  • Innovatiivt Denke fërderen – al Denkscheme ginn duerchbrach; nei Verbindungen an Denkmusteren entstinn
  • Léisungen ervirbréngen – Optioune gi siichtbar
  • Kreativitéit stimuléieren – eege Kreativitéit aktivéieren an erliewen
  • Inspiréieren a Begeeschteren – lassléise vun der theamtescher Komplexitéit duerch Flowerliefnes; mat Spaass visualiséieren a veränneren
  • Entspanen – eng innovativ Méiglechkeet, fir bannent Minutten zur Rou ze kommen; aktiv Meditatioun

Ënnerschiddlech Entspanungsübunge ginn als Aféierung an eng Thematik an och als Ofschloss genotzt.

Duerch d’Ausernanersetzung mat den eegene Gefiller an Emotiounen, an duerch eng intensiv Reflexioun iwwert dat eegent Empfanne wärend a no dem Zeechnen, ass et wichteg de kreative Prozess mat zousätzlechen ënnerstëtzenden Entspanungstechniken ze begleeden an ofzeschléissen.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑